• Spojená škola internátna (ďalej len "SŠI") je príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je Okresný úrad Žilina. 

     Organizačné zložky školy:

     • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím 
     • Odborné učilište 
     • Praktická škola

      

     Súčasti školy:

      

     Vo výchovno-vzdelávacom procese sa škola zameriava na oblasť výchovy zdravotne znevýhodnenej populácie. Účelom a predmetom činnosti je výchova a príprava žiakov na výkon povolania v učebných odboroch.