• Virtuálny deň otvorených dverí
     • Virtuálny deň otvorených dverí

     • Aj keď nám tentoraz situácia nedovoľuje realizáciu dňa otvorených dverí, pripravili sme pre Vás virtuálnu prehliadku odborov strednej odbornej školy, odborného učilišťa a praktickej školy.

      Vaše otázky ohľadom záujmu o štúdium u nás môžete písať na ssiza@ssiza.sk, alebo môžete volať na telefónne čísla 041/565 49 06, 041/525 20 92.

      Výchovná poradkyňa školy: katarina.huskova@ssiza.sk

      Sledujte aj sociálne siete školy:

      www.facebook.com/ssiza.fatranska

      www.instagram.com/ssiza.fatranska/

      www.youtube.com/channel/UC9UDw9FkeXkJ_7K5aRX0sOg 

      Stredná odborná škola

      Stredná odborná škola

      Odborné učilište

      Odborné učilište

      Odborné učilište

      Odborné učilište

      Odborné učilište

      Praktická škola

    • Obnova prezenčnej formy výuky
     • Obnova prezenčnej formy výuky

     • 13. november 2020

      Oznamujeme našim rodičom, zákonným zástupcom a žiakom, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 18.11.2020 obnovuje prezenčná forma výuky pre žiakov SŠI, okrem žiakov ubytovaných v školskom internáte. Pre nich bude naďalej dištančné vzdelávanie.

      16.11.2020 udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno.

      Veľmi sa na Vás tešíme.

    • Zober loptu, nie drogy
     • Zober loptu, nie drogy

     • 26. október 2020

      V rámci projektu  Zober loptu, nie drogy sme sa zúčastnili výzvy  „ ...ideme hrať ping – poooooong...“

      Žiaci SŠI, 14 dievčat  a 20 chlapcov, v týždni od 19.10. do 23.10.2020 absolvovali tréning a turnaj v stolnom tenise pod vedením Ing. Jantákovej a p. Hreusa. Jednotlivé zápasy, dvojhry a štvorhry medzi dievčatami a chlapcami, sa uskutočnili mimo priestorov telocvične za prísnych epidemiologických opatrení. Pre radosť z pohybu a hry zvíťazili všetci.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • 23. október 2020

      Riaditeľka SŠI Vám oznamuje, že škola od 26.10. do 27.11.2020, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, prechádza na distančnú formu vzdelávania.

      Školský bufet bude pre verejnosť zatvorený.

    • Platba za ubytovanie
     • Platba za ubytovanie

     • 19. október 2020

      Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia,
      platby za ubytovanie v internáte za mesiac november 2020 je potrebné uhradiť v riadnom termíne. V prípade celoplošného uzatvorenia škôl a školských zariadení sa budeme riadiť opatreniami vydanými kompetentnými úradmi.

    • Oznam
     • Oznam

     • 11. október 2020

      V zmysle rozhodnutia sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách v zmysle § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických škôl a odborných učilíšť.

      Vyučovanie na SŠI Žilina preto pokračuje v bežnom režime s prísnymi bezpečnostnými opatreniami ako doteraz:

      - meranie teploty žiakom, dezinfekčnosť, nosenie rúšok.

      Výnimku tvoria žiaci internátu, ktorí zostávajú doma.

      Do školy môžu ísť žiaci, ktorí neprejavujú príznaky akútneho ochorenia COVID-19, ktorým regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast nenariadil karanténne opatrenie.

    • Ekologická prednáška
     • Ekologická prednáška

     • 24. september 2020

      Na základe dlhoročnej spolupráce s poslancom mestského zastupiteľstva, Ing. Patrikom Gromom, sa uskutočnila v našej škole ekologická prednáška na tému separovanie, recyklovanie a kompostovanie.

      Diskusiu so žiakmi realizovala nezisková organizácia Trash Hero Žilina, ktorá sa zameriava na čistenie okolia Žiliny. Po jej ukončení žiaci spojili teóriu s praxou, dostali vrecia, rukavice a išli zbierať odpad do blízkeho okolia školy. 

      Na záver, za prítomnosti Ing. Gromu, zhotovili v areáli školy kompostér, v ktorom budú zhromažďovať potravinový odpad hlavne žiaci školského internátu.

      Kompostovanie, separovanie a recyklovanie je pre naše životné prostredie najlepšou variantou.

    • Rozum je naša pridaná hodnota
     • Rozum je naša pridaná hodnota

     • 23. september 2020

      Nadácia Volkswagen a Občianske združenie Mladý podnikavec umožnili v dňoch 16.9. a 23.9.2020 žiakom našej školy účasť na projekte z finančnej gramotnosti "Rozum je naša pridaná hodnota". Žiaci sa oboznámili s vývojom peňazí, pojmami ako inflácia, deflácia, kreditná a debetná karta a s úskaliami poskytovania úverov.

    • EKOPLAGÁT ´20
     • EKOPLAGÁT ´20

     • 17. september 2020

      Žiaci odborov aranžér a fotograf sa zúčastnili vernisáže medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov EKOPLAGÁT ´20 v Považskej galérii umenia v Žiline. Zabodovali tu plagáty nielen zo Slovenska, ale aj z Nemecka, Poľska i z Číny. Do 15. ročníka EKOPLAGÁTu postúpilo 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie.

    • Začiatok školského roka 2020/2021
     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • 2. september 2020

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 prebehlo pred budovou školy SŠI. Riaditeľka spolu s učiteľským zborom privítala žiakov II. a III. ročníka, aj nových prvákov a ich zákonných zástupcov. Oboznámila ich o bezpečnostných pravidlách na škole (pravidelné nosenie rúšok, dezinfekcia). Po príhovore sa žiaci I. ročníka presunuli spolu s triednymi učiteľmi do tried.

      Milí žiaci, v novom školskom roku Vám prajeme veľa úspechov v štúdiu!

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021

     • Pre žiakov II. a III. ročníka bude slávnostné otvorenie šk.roku 2020/2021 dňa 2. septembra 2020 o 8:30 h.

      Vstup do budovy je možný len s nasadeným rúškom a vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

       

      Pre žiakov I. ročníka bude slávnostné otvorenie šk.roku 2020/2021 dňa 2. septembra 2020 o 9:00 h.

      Žiak musí splniť tieto podmienky:

      - vstup do budovy je možný len s nasadeným rúškom a vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom,

      - žiak musí prísť so zákonným zástupcom,

      - žiak si so sebou prinesie vlastné pero a 20€ (kaucia za skrinku).

    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

    • Karanténa - pobyt v zahraničí
     • Karanténa - pobyt v zahraničí

     • Z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 musia byť osoby, ktoré boli od 17.8. do 31.8.2020 v zahraničí 5 dní doma a potom absolvovať test na koronavírus.

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • 1. júl - 1. september 2020

      Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým našim žiakom a ich rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom.  

    • Odovzdávanie vysvedčení
     • Odovzdávanie vysvedčení

     • 30. jún 2020

      Školský rok 2019/2020 mal odlišný priebeh vyučovania ako sme tradične zvyknutí. Od marca prebiehalo dištančné vyučovanie a školy boli zatvorené kvôli koronavírusu. Tentoraz odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 1. a 2. ročníka všetkých učebných odborov prebiehalo pred vstupom školy. 

      Žiakom prajeme príjemné letné prázdniny! 

    • Školský internát - organizačné pokyny
     • Školský internát - organizačné pokyny

     • 24. jún 2020

      Nástup do školského internátu je 2. september 2020. Rozhodnutie o prijatí do ŠI je platné len pre šk. rok 2020/2021. 

      Čo potrebuje pri nástupe do ŠI žiak/žiačka predložiť vychovávateľke?

      Čo si prijatí žiaci/žiačky majú prinesť? 

      Čo je zakázané na ŠI?

      Viac informácií ohľadom organizačných pokynov ŠI sa dočítate v tlačivách na uvedenom odkaze nižšie:

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • 21. jún 2020

      Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Je to výborná možnosť ako poďakovať za lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad na veci. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Jeden otec je lepší ako sto učiteľov.“

      Pri tejto príležitosti žiaci 2. ročníka odboru fotograf vytvorili pohľadnice.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľka SŠI Vám oznamuje, že škola má nastavený systém dištančného vzdelávania, v ktorom  bude pokračovať až do 26.6.2020 (piatok).  

      V pondelok 29.6.2020 je riaditeľské voľno.

      Vydávanie vysvedčení bude pre žiakov 1. a 2. ročníka všetkých učebných odborov v utorok 30.6.2020 od 8,00 hod., kedy triedni učitelia slávnostne odovzdajú vysvedčenia.

       

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      • Pri ceste do školy a v škole sa žiaci, pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci riadia najaktuálnejšími opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Škola  zabezpečila stojany s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, ktoré sú všetky osoby povinné pri  vstupe do budovy školy použiť.
      • V miestnostiach, v ktorých sa bude vydávať vysvedčenie, sa musí intenzívne vetrať.
      • Rukavice nie sú nutné.
      • Toalety sú  vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
      • Každý žiak je povinný si priniesť vlastné pero.
      • Žiaci sa v budove školy zdržia iba nevyhnutne dlhú dobu na prebratie vysvedčenia. Je zakázané navštíviť inú ako pridelenú triedu.
      • Rozpis tried a časový harmonogram vstupu žiakov bude vyvesený na vstupných dverách.
      • Rodičom vstup do budovy školy nie je povolený.
      • Všetkým žiakom pred vstupom do budovy školy bude odmeraná teplota. Pri zvýšenej teplote nebude žiakovi umožnený vstup do budovy.
      • Zakazuje sa vstup do budovy školy osobám vykazujúcim akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.