• Spojená škola internátna (ďalej len "SŠI") je orgánom štátnej správy na úseku stredného školstva v danom regióne. Je samostatnou príspevkovou organizáciou na úseku školstva zmocnenou ustanovením § 5 odst. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s právnou subjektivitou.

     Spojená škola internátna na Fatranskej ulici je tvorená týmito organizačnými zložkami:

     • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím 
     • Odborné učilište 
     • Praktická škola

      

     Súčasťami školy sú:

     • Školský internát 
     • Stredisko odbornej praxe
     • Elokované pracovisko, Jarná ulica 2597/34, Žilina 

      

     Vo výchovno-vzdelávacom procese sa škola zameriava na oblasť výchovy zdravotne znevýhodnenej populácie. Účelom a predmetom činnosti je výchova a príprava žiakov na výkon povolania v učebných odboroch.