• Oznamovanie protispoločenskej činnosti

   • Zodpovedná osoba od 1.4.2019: Ing. Ľubica Lieskovanová, zást.ekonomického úseku

    Podanie oznámenia môže oznamovateľ vykonať:

    • písomne, zaslaním oznámenia na adresu: Spojená škola internátna, zást.ekonomického úseku, Fatranská 3321/22, 01008 Žilina, obálka musí byť označená: "Oznámenie - protispoločenská činnosť -NEOTVÁRAŤ",
    • písomne, doručením osobne priamo zodpovednej osobe alebo zanechaním oznámenia v schránke označenej "OPSC" umiestnenej pri vstupných dverách do budovy školy,
    • podanie oznámenia ústnou formou do záznamu prostredníctvom zodpovedenej osoby,
    • podaním oznámenia elektronickou formou na emailovú adresu zodpovednej osoby: oznamovanie@ssiza.sk