• Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

      

     Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami od roku 1998. V súčasnosti sa venujeme hlavne žiakom, ktorých danosti vyžadujú individuálny prístup alebo menší kolektív žiakov.

      

     Odborné vzdelávanie a príprava smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie. 

      

     Do strednej odbornej školy sa prijíma žiak so zdravotným znevýhodnením s intelektom v norme, ktorý úspešne ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy. Spôsobilosť žiaka študovať učebný odbor potvrdzuje všeobecný lekár na prihláške.

      

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou, ukončené záverečnou skúškou. Úspešným absolvovaním štúdia získa žiak stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

      

     V súčasnosti ponúkame štúdium v týchto učebných odboroch:

        •  
     • 6451 H aranžér
     • 6452 H fotograf
     • 6424 H manikér - pedikér