• Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • 23. október 2020

      Riaditeľka SŠI Vám oznamuje, že škola od 26.10. do 27.11.2020, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, prechádza na distančnú formu vzdelávania.

      Školský bufet bude pre verejnosť zatvorený.

    • Platba za ubytovanie
     • Platba za ubytovanie

     • 19. október 2020

      Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia,
      platby za ubytovanie v internáte za mesiac november 2020 je potrebné uhradiť v riadnom termíne. V prípade celoplošného uzatvorenia škôl a školských zariadení sa budeme riadiť opatreniami vydanými kompetentnými úradmi.

    • Oznam
     • Oznam

     • 11. október 2020

      V zmysle rozhodnutia sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách v zmysle § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických škôl a odborných učilíšť.

      Vyučovanie na SŠI Žilina preto pokračuje v bežnom režime s prísnymi bezpečnostnými opatreniami ako doteraz:

      - meranie teploty žiakom, dezinfekčnosť, nosenie rúšok.

      Výnimku tvoria žiaci internátu, ktorí zostávajú doma.

      Do školy môžu ísť žiaci, ktorí neprejavujú príznaky akútneho ochorenia COVID-19, ktorým regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast nenariadil karanténne opatrenie.

    • Ekologická prednáška
     • Ekologická prednáška

     • 24. september 2020

      Na základe dlhoročnej spolupráce s poslancom mestského zastupiteľstva, Ing. Patrikom Gromom, sa uskutočnila v našej škole ekologická prednáška na tému separovanie, recyklovanie a kompostovanie.

      Diskusiu so žiakmi realizovala nezisková organizácia Trash Hero Žilina, ktorá sa zameriava na čistenie okolia Žiliny. Po jej ukončení žiaci spojili teóriu s praxou, dostali vrecia, rukavice a išli zbierať odpad do blízkeho okolia školy. 

      Na záver, za prítomnosti Ing. Gromu, zhotovili v areáli školy kompostér, v ktorom budú zhromažďovať potravinový odpad hlavne žiaci školského internátu.

      Kompostovanie, separovanie a recyklovanie je pre naše životné prostredie najlepšou variantou.

    • Rozum je naša pridaná hodnota
     • Rozum je naša pridaná hodnota

     • 23. september 2020

      Nadácia Volkswagen a Občianske združenie Mladý podnikavec umožnili v dňoch 16.9. a 23.9.2020 žiakom našej školy účasť na projekte z finančnej gramotnosti "Rozum je naša pridaná hodnota". Žiaci sa oboznámili s vývojom peňazí, pojmami ako inflácia, deflácia, kreditná a debetná karta a s úskaliami poskytovania úverov.

    • EKOPLAGÁT ´20
     • EKOPLAGÁT ´20

     • 17. september 2020

      Žiaci odborov aranžér a fotograf sa zúčastnili vernisáže medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov EKOPLAGÁT ´20 v Považskej galérii umenia v Žiline. Zabodovali tu plagáty nielen zo Slovenska, ale aj z Nemecka, Poľska i z Číny. Do 15. ročníka EKOPLAGÁTu postúpilo 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie.

    • Začiatok školského roka 2020/2021
     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • 2. september 2020

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 prebehlo pred budovou školy SŠI. Riaditeľka spolu s učiteľským zborom privítala žiakov II. a III. ročníka, aj nových prvákov a ich zákonných zástupcov. Oboznámila ich o bezpečnostných pravidlách na škole (pravidelné nosenie rúšok, dezinfekcia). Po príhovore sa žiaci I. ročníka presunuli spolu s triednymi učiteľmi do tried.

      Milí žiaci, v novom školskom roku Vám prajeme veľa úspechov v štúdiu!

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021

     • Pre žiakov II. a III. ročníka bude slávnostné otvorenie šk.roku 2020/2021 dňa 2. septembra 2020 o 8:30 h.

      Vstup do budovy je možný len s nasadeným rúškom a vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

       

      Pre žiakov I. ročníka bude slávnostné otvorenie šk.roku 2020/2021 dňa 2. septembra 2020 o 9:00 h.

      Žiak musí splniť tieto podmienky:

      - vstup do budovy je možný len s nasadeným rúškom a vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom,

      - žiak musí prísť so zákonným zástupcom,

      - žiak si so sebou prinesie vlastné pero a 20€ (kaucia za skrinku).

    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

    • Karanténa - pobyt v zahraničí
     • Karanténa - pobyt v zahraničí

     • Z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 musia byť osoby, ktoré boli od 17.8. do 31.8.2020 v zahraničí 5 dní doma a potom absolvovať test na koronavírus.

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • 1. júl - 1. september 2020

      Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým našim žiakom a ich rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom.  

    • Odovzdávanie vysvedčení
     • Odovzdávanie vysvedčení

     • 30. jún 2020

      Školský rok 2019/2020 mal odlišný priebeh vyučovania ako sme tradične zvyknutí. Od marca prebiehalo dištančné vyučovanie a školy boli zatvorené kvôli koronavírusu. Tentoraz odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 1. a 2. ročníka všetkých učebných odborov prebiehalo pred vstupom školy. 

      Žiakom prajeme príjemné letné prázdniny! 

    • Školský internát - organizačné pokyny
     • Školský internát - organizačné pokyny

     • 24. jún 2020

      Nástup do školského internátu je 2. september 2020. Rozhodnutie o prijatí do ŠI je platné len pre šk. rok 2020/2021. 

      Čo potrebuje pri nástupe do ŠI žiak/žiačka predložiť vychovávateľke?

      Čo si prijatí žiaci/žiačky majú prinesť? 

      Čo je zakázané na ŠI?

      Viac informácií ohľadom organizačných pokynov ŠI sa dočítate v tlačivách na uvedenom odkaze nižšie:

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • 21. jún 2020

      Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Je to výborná možnosť ako poďakovať za lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad na veci. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Jeden otec je lepší ako sto učiteľov.“

      Pri tejto príležitosti žiaci 2. ročníka odboru fotograf vytvorili pohľadnice.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľka SŠI Vám oznamuje, že škola má nastavený systém dištančného vzdelávania, v ktorom  bude pokračovať až do 26.6.2020 (piatok).  

      V pondelok 29.6.2020 je riaditeľské voľno.

      Vydávanie vysvedčení bude pre žiakov 1. a 2. ročníka všetkých učebných odborov v utorok 30.6.2020 od 8,00 hod., kedy triedni učitelia slávnostne odovzdajú vysvedčenia.

       

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      • Pri ceste do školy a v škole sa žiaci, pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci riadia najaktuálnejšími opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Škola  zabezpečila stojany s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, ktoré sú všetky osoby povinné pri  vstupe do budovy školy použiť.
      • V miestnostiach, v ktorých sa bude vydávať vysvedčenie, sa musí intenzívne vetrať.
      • Rukavice nie sú nutné.
      • Toalety sú  vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
      • Každý žiak je povinný si priniesť vlastné pero.
      • Žiaci sa v budove školy zdržia iba nevyhnutne dlhú dobu na prebratie vysvedčenia. Je zakázané navštíviť inú ako pridelenú triedu.
      • Rozpis tried a časový harmonogram vstupu žiakov bude vyvesený na vstupných dverách.
      • Rodičom vstup do budovy školy nie je povolený.
      • Všetkým žiakom pred vstupom do budovy školy bude odmeraná teplota. Pri zvýšenej teplote nebude žiakovi umožnený vstup do budovy.
      • Zakazuje sa vstup do budovy školy osobám vykazujúcim akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.

       

       

       

    • Tvoríme aj doma
     • Tvoríme aj doma

     • 12. jún 2020

      Osvojené vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole pripravili žiakov na tvorivú prácu v domácom prostredí. Tieto krásne výrobky vytvorili technikami ručných prác. Odbor textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba.

    • Učíme sa aj doma
     • Učíme sa aj doma

     • 5. jún 2020

      V období zatvorenej školy sa žiaci 1. a 2. ročníka praktickej školy vzdelávajú doma s pomocou ich blízkych. Mnohí z nich nám poslali svoje fotografie, čo robia počas tohto obdobia. Ako vidieť, zaujíma ich všeličo od skladačiek, písania, čítania, domácich prác, prechádzok do prírody až po posilňovanie tela.

      Tešíme sa, keď sa brány stredných škôl znova otvoria a my všetci sa znovu stretneme.

    • Prijímacie konanie - 2. kolo
     • Prijímacie konanie - 2. kolo

     • Po prvom kole prijímacích skúšok sú voľné miesta v nasledujúcich učebných odboroch:

      • aranžér - 8 žiakov
      • cukrárska výroba - 6 žiakov

       

      Druhé kolo sa uskutoční v súlade s pôvodným harmonogramom 19.6.2020.