• Praktická škola

    • Praktická škola ako organizačná zložka SŠI bola zriadená v roku 2018. Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným znevýhodnením.

     Do praktickej školy sa prijíma žiak s mentálnym postihnutím lebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku. Spôsobilosť žiaka na štúdium praktickej školy potvrdzuje všeobecný lekár na prihláške.

     Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácií s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

     Praktická škola je určená pre chlapcov aj dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C.

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou. Úlohou je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho predmetu – remeselné práce tak, aby mohli vykonávať prácu v chránených pracoviskách. Po ukončení štúdia získajú žiaci vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné remeselné práce.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • ssiza@ssiza.sk
   • +421 41/565 49 06 +421 41/525 20 92
   • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
   • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina
   • Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
   • DSS Synnómia Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
   • Tesco Košická 3, 010 01 Žilina
   • julia.mankovicova@ssiza.sk
 • Fotogaléria

  • Tvorba žiakov praktickej školy
  • Majstrovstvá Slovenska ŠO v stolnom tenise 2019
  • Školská súťaž Zenit - odbor aranžér
  • 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika
  • Stavanie mája
  • Deň Zeme
  • Výstava fotografického salóna STROM
  • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
  • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
  • Prednes poézie a prózy
  • Školská súťaž Zenit - odbor fotograf
  • Čiapkový deň