• Praktická škola

    • Praktická škola ako organizačná zložka SŠI bola zriadená v roku 2018. Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným znevýhodnením.

     Do praktickej školy sa prijíma žiak s mentálnym postihnutím lebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku. Spôsobilosť žiaka na štúdium praktickej školy potvrdzuje všeobecný lekár na prihláške.

     Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácií s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

     Praktická škola je určená pre chlapcov aj dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C.

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou. Úlohou je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho predmetu – remeselné práce tak, aby mohli vykonávať prácu v chránených pracoviskách. Po ukončení štúdia získajú žiaci vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné remeselné práce.