• Prijímacie konanie SŠI

    • Prijímanie žiakov do SŠI sa koná v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov. 

     Prijímacie konanie sa koná do organizačných zložiek a súčasti školy:

     • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

     Kritéria prijatia do SOŠ ŽTP

     • Odborné učilište

     Kritéria prijatia do OU

     • Praktická škola

     Kritéria prijatia do PŠ

     • Školský internát

     Kritéria prijatia do ŠI 

     Postup prijímania na strednú školu:
     1. Podanie prihlášok

     Prihlášku vypĺňa výchovný poradca príslušnej základnej školy. Zákonný zástupca a žiak svojím podpisom potvrdia údaje a prihlášku dajú potvrdiť všeobecnému, v prípade potreby odbornému lekárovi. Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania. Základná škola odošle prihlášky žiakov na strednú školu spravidla do polovice apríla.

     V prípade, že záujemca o štúdium základnú školu už nenavštevuje, prihlášku si môže stiahnuť z Knižnice vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov na stránke MŠVVaŠ SR tu. Po vyplnení prihlášky a potvrdení lekárom je potrebné ju zaslať na adresu školy do konca februára.

     1. Konanie prijímacích skúšok 
     Prijímacie konanie má dve kolá.
     1. kolo prijímacieho konania má dva termíny zväčša v polovici mája,
     2. kolo sa koná v druhej polovici júna. 
      
     Na základe odoslanej prihlášky naša škola pošle pozvánku na pohovor. Zápis žiakov sa uskutočňuje na základe zápisného lístka, ktorý vydáva základná škola a bez ktorého je zápis neplatný.
      
     Tento školský rok budú žiaci prijímaný bez prijímacích skúšok.
      
     Žiadosť o prijatie do školského internátu si žiak podáva počas prijímacieho konania.
      
     1. Odvolanie

     Proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže zákonný zástupca neplnoletého žiaka/ plnoletý žiak podať odvolanie do 14 dní  od termínu prevzatia rozhodnutia o neprijatí.

   • Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023