• Kritériá na prijatie žiakov do SOŠ ŽTP Žilina

     organizačná zložka, Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina

      

     Prijímanie žiakov do Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Žiline sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

      

     Podmienky prijatia do strednej odbornej školy:

     • Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.
     • Znížená pracovná schopnosť.
     • Známka zo správania nie horšia ako uspokojivý.
     • Zdravotný stav žiaka – špecifikácia k jednotlivým učebným odborom.
     • Potvrdenie dorastového lekára resp. odborného lekára o  spôsobilosti zaradenia žiaka do príslušného odboru.
     • Učebný odbor  fotograf – digitálna zrkadlovka s príslušenstvom.

      

     Kritéria sú prerokovávané v pedagogickej rade v januári príslušného roku. Vyjadrenie k nim dáva aj Rada školy. So súhlasom zriaďovateľa SŠI určuje riaditeľstvo školy počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v jednotlivých učebných odboroch. Tento počet sa každý rok mení, informujte sa preto, aké učebné odbory môžeme ponúknuť tento školský rok. 

      

     Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022:

      

     Kód

     Názov odboru, odborného zamerania

     Počet žiakov

     6451 H 

     aranžér    

     0

     6452 H  

     fotograf

     14

     6424 H

     manikér – pedikér

     14

      

     Výsledky žiaka z Monitoru 9  zoberie škola na vedomie, nebudú mať vplyv na prijatie žiaka do zvoleného odboru.

      

     V tlačivách nájdete zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a materiálno technického zabezpečenia (MTZ) jednotlivých učebných odborov.

      

   • Tlačivá