• Rada školy pri SŠI

    • Rada školy pri Spojenej školy internátnej je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.

     Predseda a členovia RŠ:

     1. predseda rady školy: Ing. Juraj Kasman
     2. za zriaďovateľa: PhDr. J. Eldesová, Ing. A. Chrenková, Mgr. J. Černická
     3. za školu: Mgr. E. Pániková (za PZ), Ing. Ľ. Lieskovanová (za NZ),
     4. za rodičov: Mgr. Ľ. Sihlovcová, Mgr. K. Bzdylová, p. Zajacová
     5. za žiakov: N. Babíková