• Rada školy pri spojenej škole internátnej je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy školskej správy, rodičov študentov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v jej kompetencii v oblasti vzdelávania a výchovy. RŠ plní kontrolnú funkciu voči riaditeľstvu SŠI, vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania SŠI.

    Rada školy SŠI Žilina :

    -     uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,

    -     navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

    -     predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

    -   vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia a k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia,

    -     vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia alebo regulujú vzťah v organizačnej a vzdelávacej štruktúre školstva v jej kompetencii a to najmä:

    • K návrhu na počty prijímaných žiakov.
    • K návrhu  na  zavedenie  študijných  a  učebných  odborov  a  zameraní,  na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.
    • K informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
    • K správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia.
    • K návrhu rozpočtu.
    • K návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.
    • K správe o výsledkoch hospodárenia školy.

     

    Členovia RŠ :

    (za zriaďovateľa)

    PhDr. Janka Eldesová
    Ing. Anna Chrenková
    Mgr. Jana Černická
    Mgr. Vladimír Kvaššay

    (za pedagogických zamestnancov, úsek TV)

    Ing. Juraj Kasman – predseda RŠ

    (za pedagogických zamestnancov, úsek OV)

    Bc. Eva Pániková

    (za nepedagogických zamestnancov)

    Ing. Ľubica Lieskovanová

    (za rodičov)

    Mgr. Ľubica Sihlovcová
    Ing. Ľubomíra Ballayová
    Mgr. Katarína Bzdylová

    (za žiakov)

    Jakub Jakubík

     

     

     

     

     

     
     
     
     
     
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • ssiza@ssiza.sk
   • +421 41/565 49 06 +421 41/525 20 92
   • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
   • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina
   • Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
   • DSS Synnómia Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
   • Tesco Košická 3, 010 01 Žilina
   • julia.mankovicova@ssiza.sk
 • Fotogaléria

  • Tvorba žiakov praktickej školy
  • Majstrovstvá Slovenska ŠO v stolnom tenise 2019
  • Školská súťaž Zenit - odbor aranžér
  • 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika
  • Stavanie mája
  • Deň Zeme
  • Výstava fotografického salóna STROM
  • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
  • Celoslovenská opatrovateľská súťaž
  • Prednes poézie a prózy
  • Školská súťaž Zenit - odbor fotograf
  • Čiapkový deň