• Rada školy pri spojenej škole internátnej je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy školskej správy, rodičov študentov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v jej kompetencii v oblasti vzdelávania a výchovy. RŠ plní kontrolnú funkciu voči riaditeľstvu SŠI, vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania SŠI.

    Rada školy SŠI Žilina :

    -     uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,

    -     navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

    -     predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

    -   vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia a k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia,

    -     vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia alebo regulujú vzťah v organizačnej a vzdelávacej štruktúre školstva v jej kompetencii a to najmä k:

    • návrhu na počty prijímaných žiakov.
    • návrhu  na  zavedenie  študijných  a  učebných  odborov  a  zameraní,  na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.
    • informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
    • správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia.
    • návrhu rozpočtu.
    • návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.
    • správe o výsledkoch hospodárenia školy.

     

    Členovia RŠ :

    (za zriaďovateľa)

    PhDr. Janka Eldesová
    Ing. Anna Chrenková
    Mgr. Jana Černická
    Mgr. Vladimír Kvaššay

    (za pedagogických zamestnancov, úsek TV)

    Ing. Juraj Kasman – predseda RŠ

    (za pedagogických zamestnancov, úsek OV)

    Mgr. Eva Pániková

    (za nepedagogických zamestnancov)

    Ing. Ľubica Lieskovanová

    (za rodičov)

    Mgr. Ľubomíra Sihlovcová
    Mgr. Katarína Bzdylová

    p. Zajacová

    (za žiakov)

    Natália Babíková