• Charakteristika ŠI

    • Školský internát je súčasťou školy.

     Ubytovacia kapacita internátu je maximálne 23 lôžok.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávateľky. 

     Pomocné vychovávateľky zabezpečujú pomocné práce pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu, dohľad v noci v internátnej škole.

     __________________________________________________________________________________________

     Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená smernicou o určení výšky FP na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI v súlade s § 117, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Aktuálna mesačná výška príspevku je: 23 € mesačne.

     smernica_vyska_prispevku_za_ubytovanie_skolskeho_internatu.pdf

     V prípade, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi mesačný poplatok sa znižuje.

     Platbu môže zákonný zástupca, rodič  uhrádzať zadaním trvalého príkazu na číslo účtu školy:

     SK03 8180 0000 0070 0010 3191

     Prvú platbu je povinný zákonný zástupca, rodič uhradiť v deň nástupu do školského internátu v hotovosti do hlavnej pokladnice alebo na účet školy. Každú ďalšiu platbu platí vopred, najlepšie do 20. dňa v mesiaci. 

     Prvú platbu za mesiac september 2021 uskutoční do 3.9.2021, ďalšiu platbu za mesiac október 2021 uskutoční do 20.9.2021 atď.

     Variabilný symbol k platbe: mesiac + rok úhrady (napr. 092021)

     __________________________________________________________________________________________

     Do poznámky platobného príkazu je potrebné uviesť iniciály žiaka, aby bola platba správne priradená.

     Prihlásenie a odhlásenie z internátu je možné iba na základe žiadosti. 

     Bližšie informácie o stave úhrad za internát na tel. čísle: +421415654906.