• Charakteristika ŠI

    • Školský internát je súčasťou školy a nachádza sa priamo v budove. 

     Poskytuje:

     • ubytovanie pre 23 žiakov v 5 izbách
     • celodenné stravovanie
     • bezbariérové priestory
     • výchovnovzdelávaciu činnosť (príprava na vyučovanie, ale aj besedy, prednášky, rozhovory)
     • záujmovú činnosť

      

     Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená všeobecným záväzným nariadením riaditeľky internátu 23 € mesačne .