• Slobodný prístup k informáciám

   • Spojená škola internátna ako povinná osoba zabezpečuje  poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadame žiadateľov, aby vo svojej žiadosti okrem povinných údajov uviedli aj číslo elektronickej schránky ÚPVS, ak ju majú zriadenú.
     

    Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska, metodickej pomoci alebo výkladu právneho predpisu konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, sa vybavujú ako podania občanov mimo režimu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

    Kontakt:
    Spojená škola internátna
    Fatranská 3321/22
    010 08 Žilina

    Telefón: 041/565 49 06
    E-mail: ssiza@ssiza.sk