• Aktuálne pracovné ponuky

  •  

   1. Ponuka - MOV poľnohospodárska výroba - záhradníctvo (kvetinár, zelinár, sadovník)

   Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu na majstra/majsterku odbornej výchovy učebného odboru poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník s predpokladaným nástupom od 01.09.2022.

   Požiadavky  na pracovnú pozíciu:

   • min. úplné stredné odborné vzdelanie,
   • pri VŠ I. stupňa - vyštudované učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy,
    vyučenie v príslušnom študijnom programe,
   • vzdelanie, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore (pozn. musí súvisieť s učebným odborom poľnohospodárska výroba – príloha č. 2 k vyhláške 1/2020),
   • špeciálna pedagogika výhodou

   Ponúkaný plat v hrubom je v závislosti od kariérneho stupňa,  

   pri VŠ I. stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec je ponúkaný plat: od 800 €                                           

   Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť

   Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis,

   doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

   Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: ekonomicke@ssiza.sk , tel. č. 041/565 49 06,  mobil: 0911399211

   Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

   Prijímanie žiadostí: najneskôr do 30.6.2022                                                                                                                                                                                                         

    

   2. Ponuka - MOV opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

   Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu na majstra/majsterku odbornej výchovy učebného odboru opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti s predpokladaným nástupom 1.9.2022, úväzok: 100 %.

   Požiadavky  na pracovnú pozíciu:

   • v zmysle prílohy č. 2 Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (študijný program pri VŠ II. stupňa alebo VŠ I. stupňa zameraný na učiteľstvo praktickej prípravy v príslušných študijných odboroch a učebných odboroch podľa štátneho vzdelávacieho programu pre úplné stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie a nižšie stredné odborné vzdelávanie,
   • USV - zdravotnícky asistent,  
   • špeciálna pedagogika výhodou

   Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť

   Ponúkaný plat v hrubom je v závislosti od kariérneho stupňa

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • žiadosť o prijatie do zamestnania,
   • štruktúrovaný životopis,
   • doklady o ukončenom vzdelaní,
   • súhlas so spracovaním osobných údajov,
   • odpis registra trestov,
   • pri dosiahnutom vzdelaní, odbornej kvalifikácie zo zahraničia sa vyžaduje predložiť uznanie dokladov od MŠVVaŠ SR, nakoľko sa jedná o regulované povolanie, viac na: https://www.minedu.sk/pedagogicki-zamestnanci/

   Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: ekonomicke@ssiza.sk , tel. č. 041/565 49 06,  mobil: 0911399211

   Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

   Prijímanie žiadostí: najneskôr do 30.6.2022                                                                                                                                                                                                           

    

   3. Ponuka údržbár - zástup počas PN (nástup ihneď)

   https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1940195/udrzbar-v-skole?filter_vpm=1

    

   4. Ponuka - MOV obchodná prevádzka

   Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu na majstra/majsterku odbornej výchovy učebného odboru obchodná prevádzka s predpokladaným nástupom 1.9.2022, úväzok: 100 %.

   Požiadavky  na pracovnú pozíciu:

   • v zmysle prílohy č. 2 Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (študijný program pri VŠ II. stupňa alebo VŠ I. stupňa zameraný na učiteľstvo praktickej prípravy v príslušných študijných odboroch a učebných odboroch podľa štátneho vzdelávacieho programu pre úplné stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie a nižšie stredné odborné vzdelávanie,
   • USV - obchodná prevádzka,  
   • špeciálna pedagogika výhodou

   Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť

   Ponúkaný plat v hrubom je v závislosti od kariérneho stupňa

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • žiadosť o prijatie do zamestnania,
   • štruktúrovaný životopis,
   • doklady o ukončenom vzdelaní,
   • súhlas so spracovaním osobných údajov,
   • odpis registra trestov,
   • pri dosiahnutom vzdelaní, odbornej kvalifikácie zo zahraničia sa vyžaduje predložiť uznanie dokladov od MŠVVaŠ SR, nakoľko sa jedná o regulované povolanie, viac na: https://www.minedu.sk/pedagogicki-zamestnanci/

   Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: ekonomicke@ssiza.sk , tel. č. 041/565 49 06,  mobil: 0911399211

   Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

   Prijímanie žiadostí: najneskôr do 30.6.2022                                                                                                                                                                                                             

   5. Ponuka - MOV inštalatér

   Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu na majstra odbornej výchovy učebného odboru inštalatér - vodovodné zariadenia s predpokladaným nástupom 1.9.2022, úväzok: 100 % - zástup počas PN.

   Požiadavky  na pracovnú pozíciu:

   • v zmysle prílohy č. 2 Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (študijný program pri VŠ II. stupňa alebo VŠ I. stupňa zameraný na učiteľstvo praktickej prípravy v príslušných študijných odboroch a učebných odboroch podľa štátneho vzdelávacieho programu pre úplné stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie a nižšie stredné odborné vzdelávanie,
   • USV - inštalatér,  
   • špeciálna pedagogika výhodou

   Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť

   Ponúkaný plat v hrubom je v závislosti od kariérneho stupňa

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • žiadosť o prijatie do zamestnania,
   • štruktúrovaný životopis,
   • doklady o ukončenom vzdelaní,
   • súhlas so spracovaním osobných údajov,
   • odpis registra trestov,
   • pri dosiahnutom vzdelaní, odbornej kvalifikácie zo zahraničia sa vyžaduje predložiť uznanie dokladov od MŠVVaŠ SR, nakoľko sa jedná o regulované povolanie, viac na: https://www.minedu.sk/pedagogicki-zamestnanci/

   Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: ekonomicke@ssiza.sk , tel. č. 041/565 49 06,  mobil: 0911399211

   Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

   Prijímanie žiadostí: najneskôr do 30.6.2022