• Odborné učilište

      

     Odborné učilište je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej od roku 2004. Venujeme sa príprave na povolanie žiakov so zníženým intelektom.

      

     Odborné vzdelávanie a príprava žiakov s mentálnym postihnutím v Odbornom učilišti smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia absolventom odborného učilišťa lepšie uplatnenie sa na trhu práce, od čoho sa odvíja aj možnosť žiakov plnohodnotne sa zaradiť do spoločenského života.

      

     Do Odborného učilišťa sa prijíma žiak s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku. Spôsobilosť žiaka študovať učebný odbor potvrdzuje všeobecný lekár na prihláške.

      

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou. Žiak ukončí vzdelávanie záverečnou skúškou alebo odborným zhodnotením a získa tak nižšie stredné odborné vzdelanie. Podľa stupňa zvládnutia kritérií výkonov a posúdenia kvalifikácie na výkon pracovných činností je absolvent zaškolený, zaučený alebo vyučený.

      

     V súčasnosti ponúkame štúdium v 8 učebných odboroch:

        •  
     • 2985 G 00 cukrárska výroba
     • 3179 G 10 textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba
     • 3678 G 01 inštalatér - vodovodné zariadenia
     • 6485 G 00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
     • 6491 G 02 obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
     • 6497 G 00 pedikúra - manikúra
     • 6452 G 00 fotograf  
     • 4572 G 09 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník