• Názov organizácie: ZR pri Strednom odbornom učilišti pre telesne postihnutú mládež

     Forma: občianske združenie

     Sídlo organizácie: Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina

     IČO: 37972707

     Tel. kontakt: 041/5654906

     E-mail: sos.ekonomicke@gmail.com, ekonomicke@ssiza.sk

     Združenie rodičov je spolok rodičov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli spolupracovať s vedením školy a jej učiteľmi pri výchove a vzdelávaní žiakov s telesným a mentálnym postihnutím, poskytovať škole predovšetkým materiálnu a organizačnú pomoc. Činnosť ZR je riadená podľa stanov schválených na stretnutí rodičov tejto školy.

     Na čele združenia je predseda ZR pri SOU TPM a z rodičov sú menovaní členovia. Finančné príspevky združenia sú tvorené príjmami z 2 % daní od FO, PO a príspevku do ZRŠ.  Výdavky ZR sú hlavne na: realizáciu školských akcií (Dožinky, 1.máj, Deň Zeme, imatrikulácie, Sv. Mikuláš, Vianočná akadémia,...), súťaží (Boccia, Hviezdoslavov Kubín, olympiáda ľudských práv, matematické olympiády a športové súťaže), notárske, bankové poplatky, občerstvenie žiakov počas skúšok, nákup vecných odmien pre žiakov za dosiahnuté výsledky počas školského roka a iné.