•  Kritériá na prijatie žiakov do Praktickej školy

      

     organizačná zložka, Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina

      

     Prijímanie žiakov do Odborného učilišťa v Žiline sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

      

     Podmienky prijatia do praktickej školy:

     • Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo ukončil povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

     • Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácií s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

     • Do praktickej školy možno prijať žiaka, ktorý nebol úspešný v prijímacom konaní do odborného učilišťa, alebo nedokončil odborné učilište zo zdravotných dôvodov.

     • Spôsobilosť žiaka na štúdium praktickej školy potvrdzuje všeobecný lekár na prihláške.

      

     Kritéria sú prerokovávané v pedagogickej rade v januári príslušného roku. Vyjadrenie k nim dáva aj Rada školy. So súhlasom zriaďovateľa SŠI určuje riaditeľstvo školy počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v jednotlivých učebných odboroch. Tento počet sa každý rok nemí, informujte sa preto, aké učebné odbory môžeme ponúknuť tento školský rok. 

      

     Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022:

      

     Kód

     Názov odboru, odborného zamerania

     Počet žiakov

     6492 E 00

     praktická škola – remeselné práce

     7

      

      

      

      

   • Tlačivá