• Odovzdávanie vysvedčení
     • Odovzdávanie vysvedčení

     • 30. jún 2020

      Školský rok 2019/2020 mal odlišný priebeh vyučovania ako sme tradične zvyknutí. Od marca prebiehalo dištančné vyučovanie a školy boli zatvorené kvôli koronavírusu. Tentoraz odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 1. a 2. ročníka všetkých učebných odborov prebiehalo pred vstupom školy. 

      Žiakom prajeme príjemné letné prázdniny! 

    • Školský internát - organizačné pokyny
     • Školský internát - organizačné pokyny

     • 24. jún 2020

      Nástup do školského internátu je 2. september 2020. Rozhodnutie o prijatí do ŠI je platné len pre šk. rok 2020/2021. 

      Čo potrebuje pri nástupe do ŠI žiak/žiačka predložiť vychovávateľke?

      Čo si prijatí žiaci/žiačky majú prinesť? 

      Čo je zakázané na ŠI?

      Viac informácií ohľadom organizačných pokynov ŠI sa dočítate v tlačivách na uvedenom odkaze nižšie:

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • 21. jún 2020

      Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Je to výborná možnosť ako poďakovať za lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad na veci. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Jeden otec je lepší ako sto učiteľov.“

      Pri tejto príležitosti žiaci 2. ročníka odboru fotograf vytvorili pohľadnice.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľka SŠI Vám oznamuje, že škola má nastavený systém dištančného vzdelávania, v ktorom  bude pokračovať až do 26.6.2020 (piatok).  

      V pondelok 29.6.2020 je riaditeľské voľno.

      Vydávanie vysvedčení bude pre žiakov 1. a 2. ročníka všetkých učebných odborov v utorok 30.6.2020 od 8,00 hod., kedy triedni učitelia slávnostne odovzdajú vysvedčenia.

       

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      • Pri ceste do školy a v škole sa žiaci, pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci riadia najaktuálnejšími opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Škola  zabezpečila stojany s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, ktoré sú všetky osoby povinné pri  vstupe do budovy školy použiť.
      • V miestnostiach, v ktorých sa bude vydávať vysvedčenie, sa musí intenzívne vetrať.
      • Rukavice nie sú nutné.
      • Toalety sú  vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
      • Každý žiak je povinný si priniesť vlastné pero.
      • Žiaci sa v budove školy zdržia iba nevyhnutne dlhú dobu na prebratie vysvedčenia. Je zakázané navštíviť inú ako pridelenú triedu.
      • Rozpis tried a časový harmonogram vstupu žiakov bude vyvesený na vstupných dverách.
      • Rodičom vstup do budovy školy nie je povolený.
      • Všetkým žiakom pred vstupom do budovy školy bude odmeraná teplota. Pri zvýšenej teplote nebude žiakovi umožnený vstup do budovy.
      • Zakazuje sa vstup do budovy školy osobám vykazujúcim akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.

       

       

       

    • Tvoríme aj doma
     • Tvoríme aj doma

     • 12. jún 2020

      Osvojené vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole pripravili žiakov na tvorivú prácu v domácom prostredí. Tieto krásne výrobky vytvorili technikami ručných prác. Odbor textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba.

    • Učíme sa aj doma
     • Učíme sa aj doma

     • 5. jún 2020

      V období zatvorenej školy sa žiaci 1. a 2. ročníka praktickej školy vzdelávajú doma s pomocou ich blízkych. Mnohí z nich nám poslali svoje fotografie, čo robia počas tohto obdobia. Ako vidieť, zaujíma ich všeličo od skladačiek, písania, čítania, domácich prác, prechádzok do prírody až po posilňovanie tela.

      Tešíme sa, keď sa brány stredných škôl znova otvoria a my všetci sa znovu stretneme.

    • Prijímacie konanie - 2. kolo
     • Prijímacie konanie - 2. kolo

     • Po prvom kole prijímacích skúšok sú voľné miesta v nasledujúcich učebných odboroch:

      • aranžér - 8 žiakov
      • cukrárska výroba - 6 žiakov

       

      Druhé kolo sa uskutoční v súlade s pôvodným harmonogramom 19.6.2020.

    • Tvorba 2020
     • Tvorba 2020

     • 1. jún 2020

      Tvorba 2020 je postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Tento rok sa do základného regionálneho kola v Žiline prihlásilo 47 autorov vrátane nášho žiaka Mareka Rošteka.

      Marek získal 1. miesto v kategórii - insitná tvorba, touto cestou mu srdečne gratulujeme!

      Jeho práca postupuje do krajského kola súťaže. Tu si môžete pozrieť jeho prácu v galérii ocenených prác:

    • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výučných listov
     • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výučných listov

     • 29. máj 2020

      Štúdium našich tretiakov sa skončilo a jedna kapitola v ich živote je uzavretá. V piatok 29. mája 2020 si prevzali doklad o úspešnom štúdiu vo vestibule školy. Odovzdávanie vysvedčení a výučných listov našim čerstvým absolventom sa uskutočnilo tento rok netradične, a to s rúškami na tvári za prísnych bezpečnostných a hygienických podmienok. Absolventom prajeme veľa šťastia a úspechov v živote!

    • Záverečné skúšky
     • Záverečné skúšky

     • Podľa rozhodnutia MŠ VVaŠ SR sa v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 budú záverečné skúšky vykonávať administratívne bez účasti žiakov v termíne 26.5.2020.

      O termíne odovzdávania záverečných vysvedčení a výučných listov budú žiakov informovať triedni učitelia.

    • Organizácia záverečných skúšok v školskom roku 2019/2020
     • Organizácia záverečných skúšok v školskom roku 2019/2020

     • 6.máj 2020

      Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 7. mája 2020. Žiak, ktorý nesúhlasí so známkou z predmetu, môže písomne požiadať o komisionálne preskúšanie. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti absolventskej alebo záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020.

      Pre všetkých žiakov školy sa záverečné skúšky konajú iba administratívne.


    • Súťaž Zelený svet
     • Súťaž Zelený svet

     • 3. máj 2020

      Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú jubilejný 25. ročník tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je Je to v mojich rukách. Poslaním súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah ľudí k životu a prírode. Uzávierka prihlášok je 26. jún 2020.

      Súťažiť môžete v kategórii: výtvarná a digitálna tvorba (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky).

      Viac sa dozviete na http://zelenysvet2020.sazp.sk/sk/o-sutazi

    • 1. máj
     • 1. máj

     • 1. máj 2020

      V predvečer 1. mája stavajú mládenci dievčatám pod okná máje. Táto ľudová tradícia sa udomácnila aj na našej škole. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením koronavírusu si dnes pripomíname túto tradíciu písomnou formou. Obyčajne za sprievodu spevu a tanca dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami a chlapci, za pomoci majstrov OV, ho postavili v areáli školy. Veríme, že si túto tradíciu zachováme aj v ďalších rokoch. 

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 22. apríl 2020

      Dňa 22. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Zeme. Na celom svete je cieľom tohto sviatku upozorniť na ekológiu, potrebu ochrany prírody, recyklovania a hľadania obnoviteľných zdrojov energie. Prinášame Vám pár užitočných rád ako pomôcť našej planéte:

       Šetriť elektrickou energiou a vodou.

       Triediť odpad.

       Zasadiť strom.

       Nosiť na nákupy vlastnú tašku.

       Používať bicykel alebo viac kráčať.

       Darovať to, čo nepotrebujete.

       Investovať do vlastnej fľašky na vodu.

       Neplytvať jedlom.

    • Klasifikácia v období dištančného vzdelávania
     • Klasifikácia v období dištančného vzdelávania

     • 20. apríl 2020

                                                                                                   

      Klasifikácia v období dištančného vzdelávania

      Žiaci všetkých ročníkov budú hodnotení zo známok za vypracované zadané úlohy počas dištančného vzdelávania. Žiaci, ktorí budú po vyhodnotení dištančného vzdelávania klasifikovaní aspoň známkou dostatočný, postúpia do ďalšieho ročníka a v záverečnom ročníku vykonajú záverečnú skúšku v riadnom termíne.

      Žiaci klasifikovaní známkou nedostatočný alebo neabsolvoval môžu požiadať o komisionálne preskúšanie.

       

       

                                                                             Ing. Mária Valjašková

       

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí žiaci,

      Nikto z nás neočakával na začiatku krízového stavu, že to bude trvať niekoľko mesiacov. Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že školy  ostávajú zatvorené  do  odvolania. Všetci si musíme zvyknúť na prácu z domu a komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí. Očakávam od Vás, že zadané úlohy vypracujete  a aj sami prejavíte aktivitu. Ide Veľká noc, tak urobte fotografiu výzdoby, ktorú máte vo svojich domovoch, navrhnite pohľadnicu, pochváľte sa niečím, čo Vás teší. Pošlite svojim učiteľom, majstrom, vychovávateľkám pekný odkaz. A hlavne – dávajte na seba pozor. Žiakom tretích ročníkov odkazujem, že záverečné skúšky budú a urobíme spoločne všetko pre to, aby dopadli dobre.

      Záverečne skúšky sa vykonajú do 30.júna 2020 podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

      Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára.

      Prijímacie pohovory  na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

      Všetky rozhodnutia o prijatí budú zasielané elektronicky.

      Platby za internát v čase karantény sa neplatia ( apríl,....)

      Ďalšie informácie Vám vedenie školy poskytne priebežne.

      Možno nás tieto zmeny netešia, no sme v stave núdze. Preto dbajme na seba a svoje okolie a robme tak, aby sme to zvládli.

       

      Ing. Mária Valjašková

      riaditeľka