• Organizačné zložky Spojenej školy internátnej

      

     1. Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

     V súčasnosti sa venujeme v strednej odbornej škole najmä žiakom, ktorých danosti vyžadujú individuálny prístup alebo menší kolektív žiakov. Do tejto zložky školy sa prijímajú žiaci so zdravotným znevýhodnením s intelektom v norme, ktorí úspešne ukončil 9. ročník základnej školy. Štúdium je trojročné a prebieha dennou formou. Úspešným absolvovaním štúdia získa žiak stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

     Ponúkame štúdium v učebných odboroch:

     • 6451 H aranžér
     • 6452 H fotograf
     • 6424 H manikér- pedikér

      

     2. Odborné učilište

     Do odborného učilišťa sa prijíma žiak s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku. 

      

     V súčasnosti ponúkame štúdium v 8 učebných odboroch:

       •  
     • 2985 G 00 cukrárska výroba
     • 3179 G 10 textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba
     • 3678 G 01 inštalatér - vodovodné zariadenia
     • 4572 G 09 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
     • 6452 G 00 fotograf
     • 6485 G 00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
     • 6491 G 02 obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
     • 6497 G 00 pedikúra - manikúra

      

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou. Žiak ukončí vzdelávanie záverečnou skúškou alebo odborným zhodnotením a získa tak nižšie stredné odborné vzdelanie. Podľa stupňa zvládnutia kritérií výkonov a posúdenia kvalifikácie na výkon pracovných činností je absolvent zaškolený, zaučený alebo vyučený.

      

     3. Praktická škola

      

     Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným znevýhodnením.

     Do praktickej školy sa prijíma žiak s mentálnym postihnutím lebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácií s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

     Štúdium je trojročné, dennou formou. Úlohou je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho predmetu – remeselné práce tak, aby mohli vykonávať prácu v chránených pracoviskách. Po ukončení štúdia získajú žiaci vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné remeselné práce.