•  

     Spojená škola intenátna na Fatranskej ulici v Žiline má tieto organizačné zložky:

     Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

     V súčasnosti sa venujeme v strednej odbornej škole hlavne žiakom, ktorých danosti vyžadujú individuálny prístup alebo menší kolektív žiakov. Do tejto zložky školy sa prijímajú žiaci so zdravotným zneýhodnením s intelektom v norme, ktorí úspešne ukončil 9. ročník základnej školy.

     Ponúkame štúdium v učebných odboroch:

     6451 H aranžér

     6452 H fotograf

     6424 H manikér- pedikér

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou, ukončené záverečnou skúškou. Úspešným absolvovaním štúdia získa žiak stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

     Odborné učilište

     Do Odborného učilišťa sa prijíma žiak s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku. 

      

     V súčasnosti ponúkame štúdium v 9 učebných odboroch:

       •  

     2985 G 00 cukrárska výroba

     3179 G 10 textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba

     3291 G 01 kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru

     3383 G 06 spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku

     3678 G 01 inštalatér - vodovodné zariadenia

     6452 G 00 fotograf

     6485 G 00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

     6491 G 02 obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru

     6497 G 00 pedikúra - manikúra

      

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou. Žiak ukončí vzdelávanie záverečnou skúškou alebo odborným zhodnotením a získa tak nižšie stredné odborné vzdelanie. Podľa stupňa zvládnutia kritérií výkonov a posúdenia kvalifikácie na výkon pracovných činností je absolvent zaškolený, zaučený alebo vyučený.

      

     Praktická škola

     Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným znevýhodnením.

     Do praktickej školy sa prijíma žiak s mentálnym postihnutím lebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácií s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

     Štúdium je 3 ročné, dennou formou. Úlohou je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho predmetu – remeselné práce tak, aby mohli vykonávať prácu v chránených pracoviskách. Po ukončení štúdia získajú žiaci vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné remeselné práce.