• Tvoríme aj doma
     • Tvoríme aj doma

     • 12. jún 2020

      Osvojené vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole pripravili žiakov na tvorivú prácu v domácom prostredí. Tieto krásne výrobky vytvorili technikami ručných prác. Odbor textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba.

    • Učíme sa aj doma
     • Učíme sa aj doma

     • 5. jún 2020

      V období zatvorenej školy sa žiaci 1. a 2. ročníka praktickej školy vzdelávajú doma s pomocou ich blízkych. Mnohí z nich nám poslali svoje fotografie, čo robia počas tohto obdobia. Ako vidieť, zaujíma ich všeličo od skladačiek, písania, čítania, domácich prác, prechádzok do prírody až po posilňovanie tela.

      Tešíme sa, keď sa brány stredných škôl znova otvoria a my všetci sa znovu stretneme.

    • Prijímacie konanie - 2. kolo
     • Prijímacie konanie - 2. kolo

     • Po prvom kole prijímacích skúšok sú voľné miesta v nasledujúcich učebných odboroch:

      • aranžér - 8 žiakov
      • cukrárska výroba - 6 žiakov

       

      Druhé kolo sa uskutoční v súlade s pôvodným harmonogramom 19.6.2020.

    • Tvorba 2020
     • Tvorba 2020

     • 1. jún 2020

      Tvorba 2020 je postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Tento rok sa do základného regionálneho kola v Žiline prihlásilo 47 autorov vrátane nášho žiaka Mareka Rošteka.

      Marek získal 1. miesto v kategórii - insitná tvorba, touto cestou mu srdečne gratulujeme!

      Jeho práca postupuje do krajského kola súťaže. Tu si môžete pozrieť jeho prácu v galérii ocenených prác:

    • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výučných listov
     • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výučných listov

     • 29. máj 2020

      Štúdium našich tretiakov sa skončilo a jedna kapitola v ich živote je uzavretá. V piatok 29. mája 2020 si prevzali doklad o úspešnom štúdiu vo vestibule školy. Odovzdávanie vysvedčení a výučných listov našim čerstvým absolventom sa uskutočnilo tento rok netradične, a to s rúškami na tvári za prísnych bezpečnostných a hygienických podmienok. Absolventom prajeme veľa šťastia a úspechov v živote!

    • Záverečné skúšky
     • Záverečné skúšky

     • Podľa rozhodnutia MŠ VVaŠ SR sa v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 budú záverečné skúšky vykonávať administratívne bez účasti žiakov v termíne 26.5.2020.

      O termíne odovzdávania záverečných vysvedčení a výučných listov budú žiakov informovať triedni učitelia.

    • Organizácia záverečných skúšok v školskom roku 2019/2020
     • Organizácia záverečných skúšok v školskom roku 2019/2020

     • 6.máj 2020

      Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 7. mája 2020. Žiak, ktorý nesúhlasí so známkou z predmetu, môže písomne požiadať o komisionálne preskúšanie. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti absolventskej alebo záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020.

      Pre všetkých žiakov školy sa záverečné skúšky konajú iba administratívne.


    • Súťaž Zelený svet
     • Súťaž Zelený svet

     • 3. máj 2020

      Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú jubilejný 25. ročník tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je Je to v mojich rukách. Poslaním súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah ľudí k životu a prírode. Uzávierka prihlášok je 26. jún 2020.

      Súťažiť môžete v kategórii: výtvarná a digitálna tvorba (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky).

      Viac sa dozviete na http://zelenysvet2020.sazp.sk/sk/o-sutazi

    • 1. máj
     • 1. máj

     • 1. máj 2020

      V predvečer 1. mája stavajú mládenci dievčatám pod okná máje. Táto ľudová tradícia sa udomácnila aj na našej škole. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením koronavírusu si dnes pripomíname túto tradíciu písomnou formou. Obyčajne za sprievodu spevu a tanca dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami a chlapci, za pomoci majstrov OV, ho postavili v areáli školy. Veríme, že si túto tradíciu zachováme aj v ďalších rokoch. 

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 22. apríl 2020

      Dňa 22. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Zeme. Na celom svete je cieľom tohto sviatku upozorniť na ekológiu, potrebu ochrany prírody, recyklovania a hľadania obnoviteľných zdrojov energie. Prinášame Vám pár užitočných rád ako pomôcť našej planéte:

       Šetriť elektrickou energiou a vodou.

       Triediť odpad.

       Zasadiť strom.

       Nosiť na nákupy vlastnú tašku.

       Používať bicykel alebo viac kráčať.

       Darovať to, čo nepotrebujete.

       Investovať do vlastnej fľašky na vodu.

       Neplytvať jedlom.

    • Klasifikácia v období dištančného vzdelávania
     • Klasifikácia v období dištančného vzdelávania

     • 20. apríl 2020

                                                                                                   

      Klasifikácia v období dištančného vzdelávania

      Žiaci všetkých ročníkov budú hodnotení zo známok za vypracované zadané úlohy počas dištančného vzdelávania. Žiaci, ktorí budú po vyhodnotení dištančného vzdelávania klasifikovaní aspoň známkou dostatočný, postúpia do ďalšieho ročníka a v záverečnom ročníku vykonajú záverečnú skúšku v riadnom termíne.

      Žiaci klasifikovaní známkou nedostatočný alebo neabsolvoval môžu požiadať o komisionálne preskúšanie.

       

       

                                                                             Ing. Mária Valjašková

       

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí žiaci,

      Nikto z nás neočakával na začiatku krízového stavu, že to bude trvať niekoľko mesiacov. Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že školy  ostávajú zatvorené  do  odvolania. Všetci si musíme zvyknúť na prácu z domu a komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí. Očakávam od Vás, že zadané úlohy vypracujete  a aj sami prejavíte aktivitu. Ide Veľká noc, tak urobte fotografiu výzdoby, ktorú máte vo svojich domovoch, navrhnite pohľadnicu, pochváľte sa niečím, čo Vás teší. Pošlite svojim učiteľom, majstrom, vychovávateľkám pekný odkaz. A hlavne – dávajte na seba pozor. Žiakom tretích ročníkov odkazujem, že záverečné skúšky budú a urobíme spoločne všetko pre to, aby dopadli dobre.

      Záverečne skúšky sa vykonajú do 30.júna 2020 podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

      Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára.

      Prijímacie pohovory  na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

      Všetky rozhodnutia o prijatí budú zasielané elektronicky.

      Platby za internát v čase karantény sa neplatia ( apríl,....)

      Ďalšie informácie Vám vedenie školy poskytne priebežne.

      Možno nás tieto zmeny netešia, no sme v stave núdze. Preto dbajme na seba a svoje okolie a robme tak, aby sme to zvládli.

       

      Ing. Mária Valjašková

      riaditeľka

    • Svetový deň zdravia
     • Svetový deň zdravia

     • 7. apríl 2020

      Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita života, a preto je našou prvoradou úlohou chrániť si ho. Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO = World Healthy Organization), a ktorým si pripomíname vznik WHO v roku 1948. 

      Užitočné rady ako byť zdravý:

      1. Jedzte zdravo.

      2. Zvýšte pitný režim.

      3. Hýbte sa, cvičte.

      4. Zdržiavajte sa na čerstvom vzduchu, najlepšie v prírode.

      5. Pravidelne spite, ideálne osem hodín.

      6. Nefajčite a nepite alkohol.

      7. Robte veci, ktoré Vám robia radosť.

      8. Myslite pozitívne.

      9. Pestujte zdravé vzťahy.

      10. Doprajte si relax.

       

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • 28. marec 2020

      Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského, 28. marec, sa stal pre vyučujúcich v bývalom Československu aj v súčasnej Českej republike a Slovenskej republike sviatkom, Dňom učiteľov. V tomto termíne sa slávi od roku 1955.

      Všetkým učiteľom ďakujeme za ich prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov. 

    • OZNAM
     • OZNAM

     • S účinnosťou od pondelka 16.marca 2020 až do odvolania nebude na SŠI Žilina prebiehať vyučovanie.

       

      Všetky objednávky sú do odvolania zrušené, zálohy sa budú vracať po opätovnom otvorení školy v plnej sume.

       

       

    • 2 % z daní
     • 2 % z daní

     • Milí priatelia, aj tento rok by sme Vás chceli požiadať o venovanie Vašich 2 % z daní pre naše združenie ZR pri SOU TPM so sídlom Fatranská 3321/22, Žilina, IČO: 37972707, ktoré prijíma aj tento rok príspevky sprostredkovane cez občianske združenie Aktívny vozík.

      Dvoma percentami prispejete k modernizácií vyučovacieho procesu, priestorového a technického vybavenia školy (napr. zakúpenie odborných časopisov, úhrada vstupného pri exkurziách a návštevách kultúrnych podujatí a workshopov, úhrada štartovného pri športových súťažiach, a pod. 

      Dôležité: Ak nám chcete poukázať 2 % z Vašich daní, zašlite alebo osobne prineste kópiu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorá bude potvrdená Daňovým úradom, resp. nám dokladujete iba kópiu strany z daňového priznania, kde sú údaje o poukázaní 2 %. (Vyhlásenie nájdete: Ďaňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A - oddiel VIII, strana 5, Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B - oddiel XII, strana 12, Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb - časť VI., strana 12), nakoľko 2 % zbierame prostredníctvom občianskeho združenia Aktívny vozík ako sme uviedli vyššie. V prípade, že nám doručíte originál Vyhlásenia  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO vrátane dokladu o zaplatení dane od zamestnávateľa (pozn. prikladá sa iba v prípade ročného zúčtovania, ktoré Vám vykonal Váš zamestnávateľ) vykonáme odovzdanie na Daňový úrad za Vás. Kópie vyhlásení alebo dokladov o zaplatení dane od zamestnávateľa vrátane vyplneného orginálu vyhlásenia  môžete doručiť na ekonomický úsek SŠI, Fatranská 3321/22, Žilina osobne alebo zaslaním zaheslovaného dokumentu na email: ekonomicke@ssiza.sk.

      Údaje o prijímateľovi 2 % sú uvedené v priloženom vyhlásení.

      Kam a ako venovať 2 % z Vašich daní, aby sa dostali k nám?  

      TU: Aktívny vozík, občianske združenie, Višňové 580, 013 23 Višňové, IČO 36090191

      AKO: podľa vyššie uvedeného postupu (dôležíté je odovzdanie kópie vyhlásenia nášmu združeniu)