• OZNAM
     • OZNAM

     • Rodič (zákonný zástupca žiaka) je povinný informovať školu ak žiak prejavuje klinické príznaky ochorenia COVID - 19.

    • Prednáška s astronómom
     • Prednáška s astronómom

     • 8. september 2021

      Ing. Anton Šiber z Krajskej hvezdárne v Žiline prezentoval žiakom ŠI o svetle - optike, problematike svetelného smogu, o očnom klame spojenom s demonštráciou pokusov o lome svetla a indexe svetla rôznych látok. Predstavil im zaujímavý počítačový program Stellarium na simuláciu planetária.

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • 3. - 7. september 2021

      Zúčastnilo sa ho 61 žiakov druhého a tretieho ročníka spoločne s 11 inštruktormi z radov pedagogických pracovníkov. Zúčastnení získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nasledovných oblastí: zdravotná a dopravná výchova, civilná ochrana, pobyt a pohyb v prírode,  aktuálne problémy ľudstva, technické činnosti a športy. Teoretická príprava prebiehala v škole, praktický výcvik sa uskutočnil v Lesoparku a na Vodnom diele.

    • Začiatok školského roka 2021/2022
     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • 2. september 2021

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo pred budovou školy. Po zaznení slovenskej hymny  riaditeľka spolu s učiteľským zborom privítala všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov. Po príhovore sa žiaci I. ročníka presunuli spolu s triednymi učiteľmi do tried.

      Milí žiaci, v novom školskom roku vám prajeme veľa úspechov v štúdiu!

    • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022
     • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 (štvrtok) o 9:00 hod. v priestoroch školy za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (dezinfekcia rúk - 2 m odstup - rúško).

      Ubytovanie žiakov v školskom internáte je možné od 8:00 hod.

      Pri nástupe do školy rodič alebo plnoletý žiak predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (viď príloha). V prípade, že toto písomné vyhlásenie nepredloží, žiak sa nemôže zúčastniť vyučovania!

       

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • 1. júl - 1. september 2021

      Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým našim žiakom a ich rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom.  

    • Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021
     • Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021

     • 21. jún 2021

      Do celoslovenskej umeleckej súťaže Dňa rodiny 2021 - OTEC NABLÍZKU sa zapojilo 615 prác výtvarného charakteru, medzi ktorými nechýbali ani práce našich žiakov. Odborná porota, z oblasti výtvarného umenia, ocenila maľbu rodiny od Natálie Bábikovej, učebný odbor aranžér,  krásnym 3. miestom. Srdečne gratulujeme!

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • 20. jún 2021

      Deň otcov je medzinárodný sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Otec je ten, ktorý učí svoje deti s láskou byť lepším človekom, je hrdý na svoje deti a zdoláva s nimi všetky prekážky a výzvy. Pri tejto príležitosti žiaci 1. ročníka praktickej školy zhotovili krásne darčeky pre otcov a  druháci fotografi vytvorili pohľadnice.

    • Výstava Pominuteľnosť okamihu
     • Výstava Pominuteľnosť okamihu

     • 16. jún 2021

      Žiaci 2. ročníka učebného odboru fotograf sa zúčastnili výstavy fotografa Milana Velikého pod názvom Pominuteľnosť okamihu v priestoroch Rosenfeldovho paláca v Žiline. Dve témy a dva úplne odlišné pohľady na skutočnosť v podobe fotografií boli prínosom do ich ďalšieho štúdia.

    • Výstava Čipkované radosti – Živly +
     • Výstava Čipkované radosti – Živly +

     • 8. jún 2021

      Žiaci učebného odboru textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba navštívili výstavu Čipkované radosti – Živly +, ktorá sa uskutočnila v Makovického dome v Žiline. Prezentovala prácu členiek Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline. Žiaci ju hodnotili pozitívne. Vystavené práce boli pre nich inšpiráciou do budúcnosti.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Spojená škola internátna v Žiline, Fatranská 3321/22, oznamuje záujemcom o štúdium, že 2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 21. 06. 2021 o 9.00 hod.

    • Školská súťaž ZENIT, odbor textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba
     • Školská súťaž ZENIT, odbor textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba

     • 27. máj 2021

      Žiaci učebného odboru textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit.

      2. ročník - detská zástera

      1. miesto Lucia Bugaňová 

      2. miesto Nikola Lomnická,

      3. miesto Laura Dvoršťáková

       

      3. ročník - paličkovanie

      1. miesto Helena Toráčová a Roman Beňo

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • 19. máj 2021

      Projekt Zjednotená spoločnosť prebieha v spolupráci s Obchodnou akadémiou sv. Tomáša Akvinského v Žiline. Formou prednášok poskytuje žiakom poznatky z finančnej gramotnosti a vysvetlenie základnej terminológie, s ktorou sa môžu stretnúť v bežnom živote. Zaujímavými aktivitami si overili získané vedomosti a záver patril súťažiam. Odmenení boli všetci. Projekt je finančne podporený z prostriedkov Nadácie Volkswagen.

    • Školská súťaž ZENIT - odbor fotograf
     • Školská súťaž ZENIT - odbor fotograf

     • 13. máj 2021

      Žiaci učebného odboru fotograf mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit na tému zátišie.

      1. miesto M. Figlár

      2. miesto M. Paholek

      3. miesto M. Martinický

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

       

    • Školská súťaž ZENIT - odbor aranžér
     • Školská súťaž ZENIT - odbor aranžér

     • 12. máj 2021

      Žiaci odboru aranžér mali možnosť overiť si svoje praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit. Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia a tvorivosť im nechýbali ani tohto roku. Témou ich práce bola dekorácia vo fľaši.

      1. miesto N. Babíková

      2. miesto N. Nosková

      3. miesto M. Cabajová

      Výhercom srdečne blahoželáme.

    • Školská súťaž ZENIT - odbor cukrárska výroba
     • Školská súťaž ZENIT - odbor cukrárska výroba

     • 7. máj 2021

      Žiaci učebného odboru cukrárska výroba mali možnosť overiť si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v školskej súťaži Zenit na tému Deň matiek.

      1. ročník

      1. miesto - E. Kotlárová 

      2. miesto - K. Sihlovcová 

      3. miesto - R. Perďoch, N. Gažová

      2. ročník

      1. miesto - P. Zachvejová

      2. miesto - L. Janičkovičová 

      3. miesto - Š. Pažický

      4. miesto - S. Šamaj

      3. ročník

      1. miesto - M. Mišík

      2. miesto - T. Rückschlossová, B. Hlásniková

      3. miesto - S. Kovanda, N. Mintáchová

      4. miesto - S. Zajac

       

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • 9. máj 2021

      Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Je to čas povedať, ako ich máme radi a čo pre nás znamenajú. Žiaci praktickej školy poďakovali svojim mamám peknými, vlastnoručne vyrobenými darčekmi.